Terminy

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w dniach od 15 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r., do godziny 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2020 r., a nagrody zostaną wręczone do 29.05.2020 r.

Kapituła konkursu

W skład jury konkursu „Allplan – od koncepcji do realizacji” wchodzą: mgr inż. Karol Janeczko, Dyrektor Allplan Polska Michał Skwarczek, specjalista BIM z Politechniki Warszawskiej Konstanty Protchenko.

Formularz konkursowy:

Projekty prosimy przesłać spakowane na maila: [email protected]

Dziękujemy za rejestrację

Projekty prosimy przesłać spakowane na maila: [email protected]

Warunki udziału w konkursie:


1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Przesłanie pracy konkursowej zawierającej: krótki opis firmy i projektowanego obiektu (plik DOC lub DOCX) wraz z logo firmy (obraz wektorowy).
3. Uzasadnienie, w jaki sposób wykorzystanie oprogramowania Allplan wpłynęło na projektowanie i tworzenie dokumentacji.
4. Przykład dokumentacji, w której skład wchodzą: plik PDF z wybranego arkusza ze zbrojeniem lub wybrany arkusz rysunków szalunkowych / przekrojów.
5. Dodatkowym atutem będzie: załączenie screenów ekranu podczas projektowania lub gotowy model obiektu, nagranie wideo z realizacji prac lub procesu projektowania, przykład plików projektowych w formacie NDW lub ZIP i inne.
6. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected], tytuł maila: KONKURS ALLPLAN – OD KONCEPCJI DO REALIZACJI lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Magdalena Wesołowska, TMSYS Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, z dopiskiem KONKURS ALLPLAN – OD KONCEPCJI DO REALIZACJI.

Regulamin konkursu:


REGULAMIN KONKURSU

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „ALLPLAN – od koncepcji do realizacji”, zwanym w dalszej części Regulaminu Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15.04.2020 do 15.05.2020.

§2 Cel konkursu, kategorie konkursowe

1. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia rozwiązań programu ALLPLAN w koncepcjach architektonicznych.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
2.1. Praca architektoniczna.
2.2. Projekt nie będący projektem architektonicznym.

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związana bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem zawodu architekta lub konstruktora.
2. Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług architektonicznych lub projektowo- konstrukcyjnych, mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W konkursie będą uczestniczyły wszystkie prace, które zostaną dostarczone do organizatora do dnia 15.05.2020, do godziny 12:00.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość projektów.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy firmy TMSYS Sp. z o.o., członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

§4 Wymogi stawiane złożonym pracom konkursowym

1. Wszystkie prace konkursowe powinny być wykonane z użyciem programu ALLplan. Niedopuszczalne jest złożenie pracy wykonanej w innym programie.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć projekty w rozumieniu odnośnych przepisów prawa lub koncepcje.
3.Prace zgłoszone w konkursie powinny zawierać:
3.1. elementy wymagane:
3.1.1. krótki opis firmy i opis projektowanego obiektu (plik docx/pdf)
3.1.2. informacje o tym, w jaki sposób program Allplan pomógł w projektowaniu i tworzeniu dokumentacji 
3.2. elementy zalecane:
3.2.1. logo firmy jako obraz wektorowy 
3.2.2. zdjęcia obiektu (w trakcie budowy lub gotowego)
3.2.3. przykład dokumentacji w skład której wchodziły by: plik pdf z wybranego arkusza ze zbrojeniem lub wybrany arkusz rysunków szalunkowych/ przekrojów 
3. dodatkowym atutem będzie załączenie screenów ekranu podczas projektowania lub gotowego modelu obiektu, nagranie video z realizacji prac lub procesu projektowania, przykłady plików projektowych, wizualizacje lub inne w formacje ndw lub zip.

§5 Składanie prac konkursowych

1. Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://allplankonkurs.carrd.co/ zawierającego: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy, adres e-mail,
2. Pracę konkursową (plik konkursowy (.zip)) należy przesłać na adres [email protected]
3. Osobą udzielającą wszelkich dodatkowych informacji jest Magdalena Wesołowska, TMSYS Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, mail: [email protected]
4. Złożenie pracy konkursowej poczytuje się jako akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

§6 Nagrody w konkursie, komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Skład komisji konkursowej
3.1. Karol Janeczko – inżynier wsparcia technicznego ALLPLAN
3.2. Michał Skwarczek – dyrektor ds. handlowych
3.3. Kostiantyn Protchenko – specjalista ds. BIM, Politechnika Warszawska, BIMPlatform
4. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane w dwóch kategoriach, gdzie kryterium stanowi grupa Uczestników.
4.1. Nagroda dla architektów: 1 x licencja programu Allplan Architecture 2020
4.2. Nagroda dla konstruktorów: 1 x licencja programu Allplan Engineering 2020
5. Laureaci nie mogą żądać nagród innych niż przewidziane niniejszym regulaminem.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Nagrodę odebrać może tylko laureat konkursu, bądź przedstawiciel zwycięskiego zespołu, nagrody nie można przekazać osobie trzeciej. Nieodebrane nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie przepadają na rzecz Organizatora.
8. Jury zastrzega sobie możliwość zmiany liczb nagród w poszczególnych kategoriach.
9. Wszelkie wynikłe zobowiązania podatkowe z tytułu przekazania nagrody pokryje Uczestnik/Laureat Konkursu.
10. Kryteria oceny, prace konkursowe będą oceniane pod kątem designu, użyteczności oraz stopnia wykorzystania możliwości programu ALLPLAN, dodatkowym atutem branym pod uwagę będzie załączenie screenów ekranu podczas projektowania lub gotowego modelu obiektu, nagranie video z realizacji prac lub procesu projektowania, przykłady plików projektowych, wizualizacje lub inne w formacje ndw lub zip..
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.allbim.pl w dniu 18.05.2020r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo.
12. Nagrody zostaną przekazane laureatom do 29.05.2020r.
13. Laureat bądź zwycięski zespół w ciągu 4 dni od daty otrzymania informacji o wygranej zobowiązany jest przekazać Organizatorowi potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
15. Uczestnik traci prawo do nagrody w następujących sytuacjach:
15.1. w razie braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem’
15.2. w razie odmowy przez Uczestnika przyjęcia nagrody,
15.3. w razie odmowy przez Uczestnika w ceremonii rozdania nagród.

§7 Dane osobowe uczestników

1. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód, o których mowa w Regulaminie ma charakter dobrowolny, jednakże bez tego udział w Konkursie jest niemożliwy.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Organizator konkursu informuje Uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawiania lub usunięcia.

§8 Prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych

1. Uczestnik, wraz z pracą konkursową, zobowiązany jest przesłać oświadczenie, że jest autorem nadesłanej pracy oraz nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
2. Uczestnik, wraz z pracą konkursową, zobowiązany jest przesłać oświadczenie, że przysługuje mu wyłączne prawo autorskie do zgłoszonej w konkursie pracy lub uzyskał zgodę podmiotu, której prawa autorskie przysługują.
3. Praca uczestnika, który nie przedstawił Organizatorowi oświadczeń, o których mowa w powyższych punktach nie będzie brała udziału w Konkursie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. W przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik.
5. Z chwilą doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej wraz z prawidłowym zgłoszeniem do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie przesłanej przez siebie pracy konkursowej w następujący sposób:
5.1. zamieszczenie i prezentacja projektów wraz z nazwą obiektu oraz autorem projektu na stronie konkursowej www.allbim.pl
5.2. utrwalanie i zwielokrotnianie Prac dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
5.3. publiczne prezentowanie prac w siedzibie Organizatora
5.4. publiczne prezentowanie prac poza siedzibą Organizatora, w miejscu i czasie przez niego określonym, jako element wystawy pokonkursowej
5.5. zapisywanie prac w pamięci komputera, w celu późniejszego ich wykorzystania przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym regulaminem
5.6. publikowanie prac na stronach internetowych Organizatora
5.7. publikowanie prac w czasopismach/publikatorach branżowych (których wydawnictwa są patronami medialnymi konkursu)
5.8. obróbka zdjęć w tym umieszczanie na nich tekstu, kompilacje z innymi pracami
6. Laureat konkursu dodatkowo udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie przesłanej przez siebie pracy konkursowej bez limitu czasowego również w następujący sposób:
6.1. wprowadzanie oryginału oraz egzemplarzy, na których utrwalono Prace w dowolnej liczbie do obrotu w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych Organizatora
6.2. prezentowanie prac jako ilustracji do kampanii reklamowych prowadzonych przez Organizatora
7. Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie udzielać zgody na wykorzystanie przesłanej przez siebie pracy konkursowej w wyżej wymienionym zakresie osobom trzecim.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest :
8.1. zgoda na prowadzenie przez Organizatorów dokumentacji dziennikarskiej z uroczystości wręczania nagród, fotografowania i publikowania zdjęć Laureatów Konkursu oraz udostępnienie/publikację wizerunku Laureatów Konkursu.
8.2. zgoda na podanie danych osobowych Laureatów Konkursu (imienia, nazwiska) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.
8.3. Nadsyłając pracę na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na powyższe.
9. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób, które wystąpią przeciwko niemu z powodu naruszenia ich praw autorskich lub nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku. O ile Strony nie zawrą trójstronnej umowy z w/w osobą, na podstawie której wyrazi ona zgodę na przeniesienie na Uczestnika konkursu wszelkich zobowiązań o których mowa powyżej, Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia żądań tych osób, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania od Organizatora. Jeżeli Uczestnik konkursu uzna, że żądania nie znajdują uzasadnienia, zobowiązuje się do wstąpienia w spór i zwolnienia w tym zakresie Organizatora z wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem takiego sporu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe działanie doręczycieli, jak i za uszkodzenia bądź zniszczenia, jakim ulegną Prace podczas ich doręczania na konkurs.
2. Organizator nie zwraca Prac dostarczonych na konkurs.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu do dnia zakończenia nadsyłania Prac konkursowych bez obowiązku powiadomienia kogokolwiek o dokonanych zmianach.
5. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres: TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.
6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
7. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
8. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych niezgodnych z prawdą lub cudzych danych.
9. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie TMSYS Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej https://allplankonkurs.carrd.co/